Dofinansowanie

 

Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:
    -    zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
    -    całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
    -    niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
    -    została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
    -    w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
    -    turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę  lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
    -    nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
    -    złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
    -    zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.
Z takiego dofinansowania osoby mogą skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym (pod uwagę bierze się datę rozpoczęcia turnusu).
Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:
    -    50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
    -    65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie Centra Pomocy.
        Jak uzyskać dofinansowanie
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.
 Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:
        W odpowiednim centrum pomocy rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" (wniosek taki ważny jest przez 3 miesiące) wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.
        Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
        Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
        Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku z pkt.1. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.
        Centrum pomocy po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
        Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania wynosi:
        27% przeciętnego wynagrodzenia (chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności
    -    25% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
    -    23% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem niepełnosprawności
    -    18% przeciętnego wynagrodzenia opiekun osoby niepełnosprawnej
    -    18% przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
 W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot. Dofinansowanie może zostać podwyższone do 35% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zwiększenie wysokości dofinansowania dla jej opiekuna jest możliwe wyłącznie w przypadku: pozostawania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub w przypadku, gdy koszt pobytu opiekuna finansuje osoba niepełnosprawna.
       Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

        Jak opłacić turnus środkami uzbieranymi na subkoncie Fundacji?
W przypadku gdy zdecydujecie się Państwo na pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego ze środków Fundacji, w której posiadacie subkonto lub płatność za turnus będzie dokonywana bezpośrednio przez inne organizacje:
Forma gotówkowa: Rodzic opłaca ze swoich środków należność za turnus i przedstawia Fakturę do refundacji w Fundacji.
Forma bezgotówkowa:
    1.    Rodzic kontaktuje się z Fundacją i prosi o przesłanie Zobowiązania do zapłaty Faktury VAT, w którym określa na jaką kwotę INTEGROOM  może wystawić fakturę.
    2.    Po otrzymaniu Zobowiązania INTEGROOM wysyła Fakturę VAT do Fundacji z terminem